Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Logga in som dig själv!
 
Använder du en IKEA dator? 
Om du redan är inloggad en IKEA dator behöver du inte logga in ico-worker.com sidan använder Single Sign-on (SSO) och känner av att du redan är inloggad. Om du använder en delad dator eller har loggat ut, behöver du fylla i ditt nätverks-ID och IKEA lösenord. Första gången du loggar in ico-worker.com uppmanas du att granska och godkänna användarvillkoren.
 
Använder du en dator som inte tillhör IKEA nätverket/hemifrån?  
1) Logga in genom att till ico-worker.com och klicka Logga in”. Fyll sedan i ditt nätverks-ID och IKEA lösenord.
2) Om det är första gången du loggar in ico-worker.com kommer du till en inloggningssida där du uppmanas att granska användarvillkoren, villkoren för cookies samt att lösa ett Captiva-pussel.
3) nästa sida uppmanas du att godkänna användarvillkoren för ico-worker.com och därefter kommer du åt sidan.
VANLIGA FRÅGOR OM LÖSENORD
 
Q. Jag har glömt mitt IKEA-lösenord.
A. Återställ ditt IKEA lösenord själv utan att ringa IT Service Desk genom följande steg:

- Steg
1: Registrera dig i IKEA Password Manager genom att in mypassword.ikea.com och följ instruktionerna. 
- Steg 2: När du sedan behöver/vill återställa ditt glömda IKEA lösenord, besök mypassword.ikea.com
 
Q. Kan jag återställa mitt IKEA lösenord från vilken dator som helst?
A. Du kan återställa ditt IKEA lösenord från vilken dator eller enhet som helst genom att besöka IKEA Password Manager: mypassword.ikea.com.
 
Q. Kan jag byta mitt IKEA lösenord från en personlig dator?
A. Ja, du kan byta ditt IKEA lösenord via IKEA Password Manager: mypassword.ikea.com från vilken enhet som helst som har internetuppkoppling, alltså inte bara från en IKEA dator.
VÄNLIGEN NOTERA: Du behöver veta ditt befintliga IKEA lösenord för att kunna använda alternativet: ‘Byt mitt lösenord’. Om du inte kommer ihåg ditt IKEA lösenord, bör du använda alternativet: ‘Glömt mitt lösenord’.
 
Q. Jag har låst mitt konto.
A. Lås upp ditt konto antingen med 1. IKEA Password Manager, 2. vänta 30 minuter eller 3. ring Service Desk.
 
Q. Jag har glömt mitt användarnamn (nätverks-ID)
A. Vänligen ring IT Service Desk.
 
Q. Hur loggar jag ut?
A. Om du använder Windows, stäng alla dina fönster och klicka ALT + CTRL + DEL och välj sedan “Logga ut”. Detta avslutar din Windows-session och du loggas ut.

Login as You!

Are you coming from an IKEA computer?  
If you are already logged in you will not see any login requested as ico-worker.com has Single Sign-on (SSO) and recognizes you. If you are on a shared computer or have logged out, then you will need to enter your Network ID and IKEA network password when prompted. The first time you login, you'll be prompted to review and accept the ico-worker.com Terms of Use.
 
Are you coming from outside the IKEA network/from home? 
 
1) Click on the link to an ico-worker site and come to the login info page, click "Login". You will need to enter your Network ID and IKEA network password to login.
2) If it is your first time Logging on the site, you'll see a sign-in page, where you'll be prompted to review a Terms of Use and Cookies statement (this is for accessing the IKEA network externally) and complete a short captiva puzzle. 
3) Next, you'll come to a second screen where you'll be prompted to accept the ico-worker Terms of Use and then you can enter the site.

COMMON QUESTIONS ABOUT PASSWORDS
 
Q. I have forgotten my IKEA network password.
A. Reset your IKEA network password yourself without calling IT Service Desk by the following below steps:

 
- Step 1: Register yourself in IKEA Password Manager by visit mypassword.ikea.com and follow the instructions to get registered.
- Step 2: If you need/want to reset your forgotten IKEA network password, visit mypassword.ikea.com
 
Q. Can I reset my IKEA network password from any computer?
A. You can reset your IKEA network password from any computer or device using the application IKEA Password Manager by visit mypassword.ikea.com.
 
Q. Can I change my IKEA network password from a personal computer?
A. Yes, you can change your IKEA network password not only from an IKEA computer but also via IKEA Password Manager visiting mypassword.ikea.com from any device that has internet connection.
PLEASE NOTE: you need to know your current IKEA network password to be able to use the ‘Change my password’ option. If you don’t remember your IKEA network password, you should use ‘Forgot my password’ option.
 
Q. I have locked myself out of my account.
A. Unlock yourself with IKEA Password Manager, wait 30 minutes or call IT Service Desk.
 
Q. I have forgotten my username (Network ID)
A. Call IT Service Desk.
 
Q. How do I logout?
A. If you are using Windows, close all of your browsers and click ALT CTRL DEL and then select “Log out” this will end your Windows session and you will be logged out.