Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Użyj własnych danych logowania!

Czy korzystasz z komputera należącego do IKEA?

Jeśli jesteś już zalogowany, system nie poprosi Cięponowne zalogowanie, ponieważ strona ico-worker.com rozpozna Cię jako zalogowanego do sieci użytkownika. Jeśli korzystasz ze współdzielonego komputera lub wylogowałeś się, konieczne będzie ponowne wprowadzenie loginu i hasła. Przy pierwszym logowaniu zostaniesz również poproszony o przejrzenie i zaakceptowanie Warunków korzystania z serwisu ico-worker.com.  
Czy łączysz się z systemem spoza sieci IKEA/z domu?
1) Kliknij link do strony ico-worker i wejdź na podstronę logowania, kliknij „Login”.
2) Jeśli logujesz się na stronie po raz pierwszy, poprosimy Cię o przeczytanie Warunków korzystania z serwisu i Oświadczenia dotyczącego plików cookie (w celu uzyskania dostępu do sieci IKEA z komputera spoza sieci) oraz o rozwiązanie prostego rebusu.  
Na następnej stronie poprosimy Cię o zaakceptowanie Warunków korzystania z serwisu ico-worker w celu uzyskania dostępu do witryny. 
NAJCZĘSTSZE PYTANIA DOTYCZĄCE HASEŁ
Q. Nie pamiętam swojego hasła dostępu do sieci.
A. Zresetuj hasło do komputera bez potrzeby kontaktu z IT Service Desk postępując zgodnie z poniższymi krokamiZresetuj swoje hasło samodzielnie, bez potrzeby dzwonienia do Service Desku IT, wykonując następujące czynności: 
- Krok 1: Aby się samodzielnie zarejestrować, otwórz stronę z instrukcjami na współdzielonym ekstranecie i postępuj zgodnie ze znajdującymi się tam wskazówkami (zaloguj się na swoim koncie IKEA)
- Krok 2: W razie potrzeby zresetowania hasła (po wcześniejszej rejestracji) skorzystaj ze strony http://passwordreset.ikea.com
 
Q. Czy mogę zresetować hasło z dowolnego komputera?
A. Tak, możesz zresetować swoje hasło z dowolnego komputera korzystając z rozwiązania podanego powyżej.
 
Q. Czy mogę zmienić  hasło z prywatnego komputera?
A. Jeśli znasz swoje hasło i chcesz je tylko zmienić, to możesz to zrobić tylko na komputerze IKEA 
 
Q. Zablokowałem dostęp do komputera wpisując błędnie hasło.
A. Zaczekaj 30 min lub skontaktuj się telefonicznie z  IT Service Desk.
 
Q. Zapomniałem swojego user id.
A. Skontaktuj się telefonicznie z  IT Service Desk.

Q. Jak mam się wylogować z komputera?
A. Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje, naciśnij ALT CTRL DEL i wybierz  “Log-off” , zakończy to Twoją sesję i wyloguje Cię z systemu.

Login as You!

Are you coming from an IKEA computer?
If you are already loggedin you will not see any login requested as ico-worker.com has single-sign-on and recognizes you. If you are on a shared computer or have logged out, then you will need to enter your network login and password when prompted. The first time you login, you'll be prompted to review and accept the ico-worker.com Terms of Use.
Are you coming from outside the IKEA network/from home?
1) Click on the link to an ico-worker site and come to the login info page, click "Login".
2) If it is your first time Logging on the site, you'll see a sign-in page, where you'll be prompted to
review a Terms of Use and Cookies statement (this is for accessing the IKEA network externally) and complete a short captiva puzzle.
Next, you'll come to a second screen where you'll be prompted to accept the ico-worker Terms of Use and then you can e
nter the site.

COMMON QUESTIONS ABOUT PASSWORDS
 
Q. I have forgotten my network password.
A. Reset your network password yourself without calling IT Service Desk by following the below steps: 
 
- Step 1: To register yourself, visit http://aka.ms.ssprsetup and follow the instructions (this step must be done when logged into your IKEA account) 
- Step 2: If you need/want to reset your network password, visit http://passwordreset.ikea.com
 
Q. Can I reset my network password from any computer?
A. You can reset your network password from any computer using the self-serve password reset solution described above.
 
Q. Can I change my network password from a personal computer?
A. If you know your  network password but want to change it, you can only do it from an IKEA computer.
 
Q. I have locked myself out of my account.
A. Wait 30 minutes or call IT Service Desk.
 
Q. I have forgotten my user name
A. Call IT Service Desk.

Q. How do I logout?

A. If you are using Windows, close all of your browsers and click ALT CTRL DEL and then select “Log out” this will end your Windows session and you will be logged out.